index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
OGŁOSZENIA -> REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Krupski Młyn
 
Podstawą prawną prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Krupski Młyn, jest art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
Zgodnie z w/w przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu, z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną.
Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Krupski Młyn obejmuje następujące instytucje:
1) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krupskim Młynie,
2) Gminną Bibliotekę Publiczną w Krupskim Młynie.
Rejestr instytucji kultury prowadzi Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Krupski Młyn.

Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
 
Dane zwarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru (bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krupski Młyn),
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 
Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

Organizator prowadzący rejestr wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej od każdej pełnej lub zaczętej strony, w wysokości zgodnej z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).Podmiot udostępniający informację Gmina Krupski Młyn
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Rafał Tropper 2015-09-23 13:13  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Magdalena Hajda 2019-05-20 09:13  Historia zmian