2004

Nr 0152/1/2004 z dnia 07.01.2004 w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 774/217 w Potępie przy ulicy Sportowej.
Nr 0152/2/2004 z dnia 07.01.2004 w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 630/217 w Potępie przy ulicy Sportowej.
Nr 0152/3/2004 z dnia 15.01.2004 w sprawie: Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/4/2004 z dnia 29.01.2004 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych
Nr 0152/5/2004 z dnia 14.01.2004 w sprawie: wyznaczenia osób wchodzących w skład Komisji Przetargowej do wyłonienia wykonawcy zadania z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej SAPARD
Nr 0152/6/2004 z dnia 14.01.2004 w sprawie: wyznaczenia osób wchodzących w skład Komisji Przetargowej do wyłonienia wykonawcy zadania z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej SAPARD
Nr 0152/7/2004 z dnia 14.01.2004 w sprawie: wyznaczenia osób wchodzących w skład Komisji Przetargowej do wyłonienia wykonawcy zadania z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej SAPARD
Nr 0152/8/2004 z dnia 14.01.2004 w sprawie: wyznaczenia osób wchodzących w skład Komisji Przetargowej do wyłonienia wykonawcy zadania z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej SAPARD
Nr 0152/9/2004 z dnia 14.01.2004 w sprawie: wyznaczenia osób wchodzących w skład Komisji Przetargowej do wyłonienia wykonawcy zadania z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej SAPARD
Nr 0152/10/2004 z dnia 30.01.2004 w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu na: Rozbudowę budynku wielofunkcyjnego położonego w Krupskim Młynie przy ulicy Zawadzkiego 3
Nr 0152/10a/2004 z dnia 30.01.2004 w sprawie: nadania regulaminu komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na Rozbudowę budynku wielofunkcyjnego położonego w Krupskim Młynie przy ulicy Zawadzkiego 3 (II etap zadania)
Nr 0152/11/2004 z dnia 10.02.2004 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.
Nr 0152/12/2004 z dnia 13.02.2004 w sprawie: realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej w gminie Krupski Młyn w 2004 roku
Nr 0152/13/2004 z dnia 25.02.2004 w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących działki Nr 9 i Nr 10 w Krupskim Młynie przy ul.Zawadzkiego
Nr 0152/14/2004 z dnia 25.02.2004 w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 931/217 w Potępie przy ulicy Mokrej.
Nr 0152/15/2004 z dnia 16.02.2004 w sprawie: zmiany sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krupskim Młynie
Nr 0152/16/2004 z dnia 24.02.2004 w sprawie: ustalenia zadań obronnych na rok 2004 na obszarze gminy.
Nr 0152/17/2004 z dnia 15.03.2004 w sprawie: ustalenia trybu,terminu przetargu i powołania
Nr 0152/18/2004 z dnia 15.03.2004 w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokali użytkowych, znajdujących się w budynku Nr2 na Osiedlu Ziętek
Nr 0152/19/2004 z dnia 17.03.2004 w sprawie: ustalenia trybu,terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki Nr 30/5 położonej w Krupskim Młynie przy ul. Krasickiego wraz z własnością pomieszczeń znajdujących się na w/w działce
Nr 0152/20/2004 z dnia 17.03.2004 w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę Nr 32/5 w Krupskim Młynie przy ulicy Krasickiego
Nr 0152/21/2004 z dnia 10.03.2004 w sprawie: powołania komisji ds.wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej.
Nr 0152/22/2004 z dnia 15.03.2004 w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok
Nr 0152/23/2004 z dnia 12.03.2004 w sprawie: regulaminu kontroli wewnętrznej urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/24/2004 z dnia 19.03.2004 w sprawie: palenia tytoniu na terenie Urzędu Gminy Krupski Młyn oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
Nr 0152/25/2004 z dnia 24.03.2004 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 rok w wyniku wprowadzenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz przeniesień w planie wydatków na zadania własne
Nr 0152/26/2004 z dnia 24.03.2004 w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2003 rok
Nr 0152/27/2004 z dnia 02.04.2004 w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 257/73 w Krupskim Młynie przy ulicy Leśmiana.
Nr 0152/28/2004 z dnia 7.04.2004 w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu na Termomodernizację budynku mieszkalnego położonego przy ul.Buczka 6 w Krupskim Młynie.
Nr 0152/29/2004 z dnia 30.01.2004 w sprawie: nadania regulaminu komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na Termomodernizację budynku mieszkalnego położonego przy ul. Buczka 6 w Krupskim Młynie.
Nr 0152/30/2004 z dnia 07.04.2004 w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu na Dostawę i montaż wyposażenia kuchni w Przedszkolu w Krupskim Młynie przy ul.Zawadzkiego 3.
Nr 0152/31/2004 z dnia 7.04.2004 w sprawie: nadania regulaminu komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na Dostawę i montaż wyposażenia kuchni w Przedszkolu w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego 3.
Nr 0152/32/2004 z dnia 8.04.2004 w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 7 położonego na Osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie.
Nr 0152/33/2004 z dnia 8.04.2004 w sprawie: nadania regulaminu komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 7 na Osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie.
Nr 0152/34/2004 z dnia 19.04.2004 w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie ul. Tarnogórska 12
Nr 0152/35/2004 z dnia 30.04.2004 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 rok w wyniku wprowadzenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz przeniesień w planie wydatków na zadania własne
Nr 0152/36/2004 z dnia 5.05.2004 w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie.
Nr 0152/37/2004 z dnia 12.05.2004 w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie ul.Tarnogórska 12
Nr 0152/38/2004 z dnia 17.05.2004 w sprawie: ustalenia wysokości stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne
Nr 0152/39/2004 z dnia 20.05.2004 w sprawie: składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku
Nr 0152/40/2004 z dnia 21.05.2004 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 rok w wyniku wprowadzenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz przeniesień w planie wydatków na zadania własne
Nr 0152/41/2004 z dnia 24.05.2004 w sprawie: rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych
Nr 0152/42/2004 z dnia 24.05.2004 w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę Nr 16 położoną w Krupskim Młynie przy ul. Głównej (tzw.Plac węglowy)
Nr 0152/43/2004 z dnia 2.06.2004 w sprawie: powołania przedstawiciela gminy do prac w Komisjach Egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany
Nr 0152/44/2004 z dnia 3.06.2004 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 rok w wyniku wprowadzenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz przeniesień w planie wydatków na zadania własne
Nr 0152/45/2004 z dnia 9.06.2004 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół w Krupskim Młynie, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego - nauczyciel mianowany (ksiądz Stefan Jezusek)
Nr 0152/46/2004 z dnia 17.06.2004 w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę Nr116/4 położoną w Krupskim Młynie przy ul.Zawadzkiego
Nr 0152/47/2004 z dnia 17.06.2004 w sprawie: instrukcji udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w Urzędzie Gminy Krupski Młyn oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.
Nr 0152/48/2004 z dnia 21.06.2004 w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu na dostawę i montaż wyposażenia kuchni w Przedszkolu w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego 3
Nr 0152/49/2004 z dnia 21.06.2004 w sprawie: nadania regulaminu komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dostawę i montaż wyposażenia kuchni w Przedszkolu w Krupskim Młynie przy ul.Zawadzkiego 3.
Nr 0152/50/2004 z dnia 20.06.2004 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej CIEPŁOGAZ Sp.zo.o. z siedzibą w Krupskim Młynie
Nr 0152/51/2004 z dnia 25.06.2004 w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę Nr16 położoną w Krupskim Młynie przy ul.Głównej (tzw.Plac węglowy)
Nr 0152/52/2004 z dnia 28.06.2004 w sprawie: zmiany wysokości opłaty telekomunikacyjnej
r 0152/53/2004 z dnia 29.06.2004 w sprawie: racjonalnego gospodarowania materiałami biurowymi i tonerami.
Nr 0152/54/2004 z dnia 30.06.2004 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 rok w wyniku wprowadzenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz przeniesień w planie wydatków na zadania własne.
Nr 0152/55/2004 z dnia 6.07.2004 w sprawie: wypadku przy pracy, któremu uległ dnia 7.06.2004 Pan Zbigniew Stój zatrudniony na stanowisku robotnika gospodarczego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Gminy w Krupskim Młynie
Nr 0152/56/2004 z dnia 12.07.2004 w sprawie: ustalenia trybu,terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 16/17 w miejscowości Potępa przy ul.Polnej Gmina Krupski Młyn
Nr 0152/57/2004 z dnia 12.07.2004 w sprawie: ustalenia trybu,terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących działki Nr16/15, Nr16/16 w miejscowości Potępa przy ul.Polnej
Nr 0152/58/2004 z dnia 12.07.2004 w sprawie: ustalenia trybu,terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 16/14 położonej w miejscowości Potępa przy ul.Polnej
Nr 0152/59/2004 z dnia 12.07.2004 w sprawie: ustalenia trybu,terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 16/13 położonej w miejscowości Potępa przy ul.Polnej
Nr 0152/60/2004 z dnia 12.07.2004 w sprawie: ustalenia trybu,terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 16/12 położonej w miejscowości Potępa przy ul.Polnej
Nr 0152/61/2004 z dnia 12.07.2004 w sprawie: ustalenia trybu,terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 16/11 położonej w miejscowości Potępa przy ul.Polnej
Nr 0152/62/2004 z dnia 12.07.2004 w sprawie: ustalenia trybu,terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 16/10 położonej w miejscowości Potępa przy ul.Polnej
Nr 0152/63/2004 z dnia 12.07.2004 w sprawie: ustalenia trybu,terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 46/9 położonej w miejscowości Potępa przy ul.Polnej
Nr 0152/64/2004 z dnia 12.07.2004 w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 46/8 położonej w miejscowości Potępa przy ul.Polnej
Nr 0152/65/2004 z dnia 12.07.2004 w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 46/7 położonej w miejscowości Potępa przy ul.Polnej
Nr 0152/66/2004 z dnia 12.07.2004 w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 46/6 położonej w miejscowości Potępa przy ul.Polnej
Nr 0152/66/2004 z dnia 12.07.2004 w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 46/6 położonej w miejscowości Potępa przy ul.Polnej
Nr 0152/67/2004 z dnia 12.07.2004 w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 16/9 położonej w miejscowości Potępa przy ul.Polnej
Nr 0152/68/2004 z dnia 12.07.2004 w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 16/8 położonej w miejscowości Potępa przy ul.Polnej
Nr 0152/69/2004 z dnia 12.07.2004 w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 16/7 położonej w miejscowości Potępa przy ul.Polnej
Nr 0152/70/2004 z dnia 16.07.2004 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 0152/54/04 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30.06.2004 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok w wyniku wprowadzenia dotacji celowych oraz przeniesień
Nr 0152/71/2004 z dnia 29.07.2004 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 rok w wyniku wprowadzenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz przeniesień w planie wydatków na zadania własne
Nr 0152/72/2004 z dnia 10.08.2004 w sprawie: informacji z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za I półrocze 2004
Nr 0152/73/2004 z dnia 10.08.2004 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/74/2004 z dnia 10.08.2004 w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/75/2004 z dnia 10.08.2004 w sprawie: ustalenia terminu i powołania komisji w celu dokonania odbioru i przekazania do eksploatacji inwestycji pn. Zagospodarowanie terenu budynku socjalno - gospodarczego KS Nitron
Nr 0152/76/2004 z dnia 30.08.2004 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 rok w wyniku wprowadzenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz przeniesień w planie wydatków na zadania własne
Nr 0152/77/2004 z dnia 31.08.2004 w sprawie: rozpatrzenia wniosku p. Henryka Danch dot. pokrycia kosztów dowozu córki, uczennicy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach
Nr 0152/78/2004 z dnia 31.08.2004 w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokali użytkowych, znajdujących się w budynku mieszkalnym - handlowo - usługowym Nr 2 na Osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie
Nr 0152/79/2004 z dnia 06.09.2004 w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 16/14,położonej w miejscowości Potępa przy ul. Polnej
Nr 0152/80/2004 z dnia 06.09.2004 w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 46/6,położonej w miejscowości Potępa przy ul. Polnej
Nr 0152/81/2004 z dnia 09.09.2004 w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na Dostawę ciągnika komunalnego wraz z pługiem śnieżnym i posypywarką dla Urzędu Gminy w Krupskim Młynie
Nr 0152/82/2004 z dnia 09.09.2004 w sprawie: bezprzetargowego trybu najmu lokalu użytkowego
Nr 0152/83/2004 z dnia 09.09.2004 w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu na: Dostawę ciągnika komunalnego wraz z pługiem śnieżnym i posypywarką dla Urzędu Gminy w Krupskim Młynie
Nr 0152/84/2004 z dnia 09.09.2004 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/85/2004 z dnia 28.09.2004 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krupskim Młynie do wydawania decyzji administracyjnych
Nr 0152/86/2004 z dnia 28.09.2004 w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu na: Utwardzenie ulicy Szkolnej w miejscowości Potępa w gminie Krupski Młyn
Nr 0152/87/2004 z dnia 28.09.2004 w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Utwardzenie ulicy Szkolnej w miejscowości Potępa
Nr 0152/88/2004 z dnia 30.09.2004 w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu na: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji dla gminy Krupski Młyn
Nr 0152/89/2004 z dnia 30.09.2004 w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisjiprzetargowej do przeprowadzenia przetargu na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji dla gminy Krupski Młyn
Nr 0152/90/2004 z dnia 30.09.2004 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 rok w wyniku wprowadzenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz przeniesień w planie wydatków na zadania własne
Nr 0152/91/2004 z dnia 27.10.2004 w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu na: Wymiana okien w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Krupskim Młynie
Nr 0152/92/2004 z dnia 20.10.2004 w sprawie: wprowadzenia zasad i trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
Nr 0152/93/2004 z dnia 20.10.2004 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 rok w wyniku wprowadzenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz przeniesień w planie wydatków na zadania własne
Nr 0152/94/2004 z dnia 03.11.2004 w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Wymiana okien w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Krupskim Młynie
Nr 0152/95/2004 z dnia 09.11.2004 w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 329/71,położonej w Potępie - Odmuchowie
Nr 0152/96/2004 z dnia 09.11.2004 w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 119/4,położonej w Krupskim Młynie przy ul. Zawadzkiego
Nr 0152/97/2004 z dnia 10.11.2004 w sprawie: wydatków z budżetu gminy w 2004 roku
Nr 0152/98/2004 z dnia 12.11.2004 w sprawie: ustalenia trybu, terminu rokowań i powołania komisji przeprowadzającej rokowania na sprzedaż lokali użytkowych, znajdujących się w budynku mieszkalnym-handlowo-usługowym Nr 2 na Osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie
Nr 0152/99/2004 z dnia 15.11.2004 w sprawie: projektu budżetu gminy na 2005 roku
Nr 0152/100/2004 z dnia 15.11.2004 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 0152/72/03 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 30 grudnia 2003 roku
Nr 0152/101/2004 z dnia 18.11.2004 w sprawie:zmiany budżetu gminy na 2004 rok w wyniku wprowadzenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz przeniesień w planie wydatków na zadania własne
Nr 0152/102/2004 z dnia 18.11.2004 w sprawie:ustalenia trybu i terminu przetargu na: Podział geodezyjny nieruchomości gruntowych wraz z przygotowaniem dokumentacji przewłaszczeniowej w miejscowości Potępa przysiółek Żyłka
Nr 0152/103/2004 z dnia 18.11.2004 w sprawie:nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na Podział geodezyjny nieruchomości gruntowych w miejscowości Potępa przysiółek Żyłka
Nr 0152/104/2004 z dnia 19.11.2004 w sprawie:powołania komisji ds. wybrakowania dokumentacji niearchiwalnej (wybory do PE)
Nr 0152/105/2004 z dnia 22.11.2004 w sprawie:powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół w Krupskim Młynie, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego
Nr 0152/106/2004 z dnia 01.12.2004 w sprawie:ustalenia trybu i terminu przetargu na: Wykonanie Robót Geodezyjnych na terenie Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/107/2004 z dnia 01.12.2004 w sprawie:nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Wykonanie Robót Geodezyjnych na terenie Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/108/2004 z dnia 01.12.2004 w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu na: Usuwanie stałych odpadów komunalnych z gminnych zasobów mieszkaniowych połączone z wywozem wielkogabarytowego sprzętu gospodarstwa domowego
Nr 0152/109/2004 z dnia 01.12.2004 w sprawie:nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Krupski Młyn w roku 2005
Nr 0152/110/2004 z dnia 01.12.2004 w sprawie:ustalenia trybu i terminu przetargu na: Wybór banku prowadzącego obsługę bankową Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/111/2004 z dnia 01.12.2004 w sprawie:nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na Wybór banku prowadzącego obsługę bankową Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/112/04 z dnia 07.12.2004 w sprawie:zmiany budżetu gminy na 2004 rok w wyniku wprowadzenia zmian w dotacjach celowych przekazanych z budżetu państwa,przeniesień w planie wydatków na zadania własne oraz zmiany Zarządzenia Nr 0152/101/04
Nr 0152/113/2004 z dnia 09.12.2004 w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Krupskim Młynie przy ulicy Norwida 3
Nr 0152/114/2004 z dnia 14.12.2004 w sprawie: dni wolnych od pracy w 2005 roku
Nr 0152/115/2004 z dnia 21.12.2004 w sprawie:zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/116/2004 z dnia 22.12.2004 w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu na: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Potępie wraz z termorenowacją
Nr 0152/117/2004 z dnia 01.12.2004 w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Potępie wraz z termorenowacją
Nr 0152/118/04 z dnia 23.12.2004 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0152/112/04 oraz w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok w wyniku wprowadzenia zmian w dotacjach celowych przekazanych z budżetu państwa, przeniesień w planie wydatków na zadania własne
Nr 0152/ 119 /04 z dnia 30.12.2004 w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej
Nr 0152/120/04 z dnia 30.12.2004 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0152/112/04 Wójta Gminy Krupski Młyn w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok,oraz uchylenia Zarządzenia Nr 0152/118/04 z dnia 23 grudnia 2004 roku
Nr 0152/121/04 z dnia 31.12.2004 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2004 rok w wyniku wprowadzenia zmian w planie wydatków na zadania własne
Nr 0152/122/2004 z dnia 31.12.2004 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 01521/4/2000 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 3 kwietnia 2000 roku
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2005-03-04 08:35:03 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-04 08:34:49 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-04 08:34:23 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-04 08:33:49 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-04 08:33:21 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-04 08:32:14 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-04 08:31:57 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-04 08:31:41 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-04 08:31:25 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-04 08:31:00 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-04 08:30:40 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-04 08:29:41 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-03 09:30:29 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-03 09:29:49 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-03 09:28:11 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-03 09:27:37 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-03 09:27:19 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-03 09:27:02 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-03 09:26:44 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-03 09:26:24 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-03 09:25:08 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-03 09:23:59 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-01 10:23:06 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-01 10:22:52 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-01 10:21:55 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-01 10:20:36 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-01 10:20:21 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-01 10:19:58 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-01 10:19:39 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-01 10:19:21 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-01 10:19:00 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-03-01 10:18:40 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-02-28 11:34:00 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-02-28 11:28:18 Michał Herman

Usunięcie załącznika

2005-02-28 11:27:11 Michał Herman

Usunięcie załącznika

2005-02-28 11:26:27 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-02-28 11:16:24 Michał Herman

Usunięcie załącznika

2005-02-28 08:01:34 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-02-28 08:01:11 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-02-28 08:00:29 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-02-28 08:00:07 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-02-28 07:59:43 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-02-28 07:59:25 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-02-28 07:59:05 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-02-28 07:58:45 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-02-28 07:58:29 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-02-28 07:57:48 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-02-28 07:44:52 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-02-28 07:44:24 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-02-28 07:43:08 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-02-28 07:42:12 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-02-28 07:41:49 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-02-28 07:40:25 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-02-28 07:40:07 Michał Herman

Usunięcie załącznika

2005-02-28 07:39:49 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-02-28 07:39:32 Michał Herman

Usunięcie załącznika

2005-02-28 07:38:28 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-02-28 07:38:08 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-02-28 07:37:52 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-02-28 07:37:20 Michał Herman

Dodanie załącznika

2004-08-17 13:53:30 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-17 13:52:46 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-17 13:50:43 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-17 13:47:52 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-17 13:47:07 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-17 13:46:20 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-17 13:45:36 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-17 13:44:44 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-17 13:39:38 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-17 13:38:17 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-17 13:37:09 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-17 13:36:20 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-17 13:35:24 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-17 13:34:32 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-17 13:33:50 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-17 13:32:51 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-17 13:29:51 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-17 13:23:52 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-17 13:21:03 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-17 13:20:05 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-17 13:19:15 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-17 13:18:28 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-17 13:16:53 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-17 13:12:56 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-16 14:36:42 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-16 14:35:58 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-16 14:35:17 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-16 14:34:27 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-16 14:33:23 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-13 14:03:05 Lilianna Dędek

Usunięcie załącznika

2004-08-13 14:01:02 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-13 13:18:40 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-13 13:17:05 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-13 13:16:21 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-13 13:15:44 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-13 13:15:03 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-13 13:14:14 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-13 13:12:32 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-13 13:10:38 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-13 13:09:55 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-13 13:08:16 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-13 13:00:09 Lilianna Dędek

Usunięcie załącznika

2004-08-13 12:57:12 Lilianna Dędek

Usunięcie załącznika

2004-08-13 12:56:12 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-13 12:55:41 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-13 12:54:02 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-13 12:53:03 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-13 12:52:04 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-13 12:51:28 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-13 12:49:41 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-13 09:29:49 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-13 09:29:12 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-13 09:28:42 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-13 09:27:24 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-13 09:26:44 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-13 09:25:49 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-13 09:22:01 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-13 09:20:19 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-13 09:19:43 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-13 09:18:20 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-12 12:55:20 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-12 12:53:00 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-12 12:35:00 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-12 12:25:30 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-12 12:21:08 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-12 12:13:39 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-12 12:13:07 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-12 12:12:11 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-12 12:11:36 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-12 12:10:52 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-12 11:29:32 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-12 11:28:52 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-12 11:28:11 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-12 11:27:17 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-12 11:26:24 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-12 11:25:21 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-11 10:41:49 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-11 10:40:53 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-11 10:39:36 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-11 10:38:16 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-11 10:37:12 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-08-11 10:35:37 Lilianna Dędek

Usunięcie załącznika

2004-08-11 10:35:33 Lilianna Dędek

Usunięcie załącznika

2004-08-11 10:35:24 Lilianna Dędek

Usunięcie załącznika

2004-03-03 14:05:35 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-03-03 14:04:13 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-03-03 13:33:05 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-03-03 13:32:10 Lilianna Dędek

Usunięcie załącznika

2004-03-03 13:31:00 Lilianna Dędek

Dodanie załącznika

2004-03-03 13:26:06 Lilianna Dędek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

128780

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

Brak informacji

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2004-03-03 13:26:06

Osoba wprowadzająca informację

Lilianna Dędek