2005

Nr 0152/1/05 z dnia 13.01.2005 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0119/71/98 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego oraz korzystania z samochodów prywatnych do celów służbowych
Nr 0152/2/05 z dnia 13.01.2005 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/3/05 z dnia 14.01.2005 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych
Nr 0152/4/05 z dnia 14.01.2005 w sprawie: zmiany wysokości opłaty telekomunikacyjnej
Nr 0152/5/05 z dnia 17.01.2005 w sprawie: poszerzenia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krupski Młyn
Nr 0152/6/05 z dnia 19.01.2005 r. w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy Krupski Młyn na 2005 rok
Nr 0152/7/05 z dnia 4.02.2005 r. w sprawie: powoływania komisji otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2005
Nr 0152/8/05 z dnia 4.02.2005 r. w sprawie: powoływania komisji otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych w okresie 2 stycznia do 31 grudnia 2005
Nr 0152/9/05 z dnia 14.02.2005 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 01521/4/2000 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 3 kwietnia 2000 roku
Nr 0152/10/05 z dnia 25.02.2005 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w Krupskim Młynie przy ulicy Norwida 3
Nr 0152/11/05 z dnia 25.02.2005 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0152/85/04 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 28 września 2004 r.
Nr 0152/12/05 z dnia 10.03.2005 r. w sprawie: realizacji wniosków pokontrolnych
Nr 0152/13/05 z dnia 14.03.2005 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok w wyniku wprowadzenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa,otrzymanych z powiatu oraz przeniesień w planie dochodów i wydatków na zadania własne
Nr 0152/14/05 z dnia 22.03.2005 r. w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn za 2004 rok
Nr 0152/15/05 z dnia 31.03.2005 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0152/13/05 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok
Nr 0152/16/05 z dnia 31.03.2005 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok w wyniku wprowadzenia dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa
Nr 0152/17/05 z dnia 05.04.2005 r. w sprawie: dnia wolnego od pracy w dniu 08 kwietnia 2005 roku
Nr 0152/18/05 z dnia 05.04.2005 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej w gminie Krupski Młyn w 2005 roku
Nr 0152/19/05 z dnia 05.04.2005 r. w sprawie realizacji zadań obronnych w gminie Krupski Młyn (zarządzenie zastrzeżone)
Nr 0152/20/05 z dnia 18.04.2005 r. w sprawie: dnia wolnego od pracy w dniu 02 maja 2005 roku
Nr 0152/21/05 z dnia 18.04.2005 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu na: Podział geodezyjny nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krupskim Młynie przy ulicy Leśmiana
Nr 0152/22/05 z dnia 06.05.2005 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Modernizacja budynku Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie
Nr 0152/23/05 z dnia 06.05.2005 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na Modernizację budynku Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie
Nr 0152/24/05 z dnia 09.05.2005 r. w sprawie: zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Krupskim Młynie
Nr 0152/25/05 z dnia 09.05.2005 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Wymiana sieci wodociągowej PE HD 160/14,2 przy ul.Zawadzkiego w Krupskim Młynie
Nr 0152/26/05 z dnia 09.05.2005 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Wymiana sieci wodociągowej PE HD 160/14,2 przy ul.Zawadzkiego w Krupskim Młynie
Nr 0152/27/2005 z dnia 10.05.2005 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu na: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Potępie
Nr 0152/28/05 z dnia 10.05.2005 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Potępie wraz z termorenowacją
Nr 0152/29/05 z dnia 11.05.2005 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok w wyniku dokonania zmian w dotacjach celowych przekazanych z budżetu państwa oraz przeniesień w planie wydatków na zadania własne
Nr 0152/30//05 z dnia 23.05.2005 r. w sprawie ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Krupskim Młynie
Nr 0152/31/05 z dnia 23.05.2005 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Krupskim Młynie
Nr 0152/32/05 z dnia 27.05.2005 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Modernizacja budynku Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie
Nr 0152/33/05 z dnia 27.05.2005 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Modernizacja budynku Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul.Krasickiego 9 w Krupskim Młynie
Nr 0152/34/05 z dnia 27.05.2005 r. w sprawie: ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Modernizacja budynku Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie - etap II
Nr 0152/35/05 z dnia 27.05.2005 r. w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Modernizacja budynku Urzędu Gminy Krupski Młyn przy ul. Krasickiego 9 w Krupskim Młynie - etap II
Nr 0152/36/2005 z dnia 30.05.2005 roku w sprawie: ustalenia wysokości bonifikaty przyznawanej przy zakupie lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/37/2005 z dnia 31.05.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 1
Nr 0152/38/2005 z dnia 31.05.2005roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 2
Nr 0152/39/2005 z dnia 31.05.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 3
Nr 0152/40/2005 z dnia 31.05.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 4
Nr 0152/41/2005 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 5
Nr 0152/42/2005 z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie: poszerzenia składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krupski Młyn
Nr 0152/43/05 z dnia 20.06.2005 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Zespole Szkół w Krupskim Młynie, ubiegającego się o stopień awansu zawodowego
Nr 0152/44/05 z dnia 21.06.2005 r. w sprawie: rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych
Nr 0152/45/05 z dnia 27.06.2005 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok
Nr 0152/46/05 z dnia 28.06.2005 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Ciepłogaz Sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie
Nr 0152/47/05 z dnia 28.06.2005 roku w sprawie: zwolnienia Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Niemców Województo Śląskiego z czynszu umownego za używanie lokalu znajdującego się w budynku szkolnym w Potępie przy ul. Tarnogórskiej 12
Nr 0152/49/05 z dnia 1.07.2005 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Wójta Gminy Krupski Młyn Nr 0152/85/04 z dnia 28.09.2004 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Krupskim Młynie do wydawania decyzji administracyjnych
Nr 0152/50/05 z dnia 01.07.2005 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/51/05 z dnia 01.07.2005 roku w sprawie: wydatków z budżetu gminy w 2005 roku
Nr 0152/52/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 429/95
Nr 0152/53/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 430/95
Nr 0152/54/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 434/85
Nr 0152/55/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 435/85
Nr 0152/56/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 436/85
Nr 0152/57/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 437/85
Nr 0152/58/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 438/85
Nr 0152/59/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 440/85
Nr 0152/60/2005 z dnia 14.07. 2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 441/85
Nr 0152/61/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 442/85
Nr 0152/62/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 443/85
Nr 0152/63/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 446/93
Nr 0152/64/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 447/93
Nr 0152/65/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 448/93
Nr 0152/66/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 449/93
Nr 0152/67/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 450/93
Nr 0152/68/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 451/93
Nr 0152/69/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 452/93
Nr 0152/70/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 453/93
Nr 0152/71/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 455/93
Nr 0152/72/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 456/93
Nr 0152/73/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 457/93
Nr 0152/74/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 458/87
Nr 0152/75/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 459/87
Nr 0152/76/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 460/87
Nr 0152/77/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 461/87
Nr 0152/78/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 462/87
Nr 0152/79/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 465/87
Nr 0152/80/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 466/87
Nr 0152/81/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 467/87
Nr 0152/82/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 470/87
Nr 0152/83/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 471/87
Nr 0152/84/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 472/87
Nr 0152/85/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 473/87
Nr 0152/86/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 475/87
Nr 0152/87/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 476/87
Nr 0152/88/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 477/87
Nr 0152/89/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 478/87
Nr 0152/90/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 480/87
Nr 0152/91/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 481/87
Nr 0152/92/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 482/87
Nr 0152/93/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 483/87
Nr 0152/94/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 484/87
Nr 0152/95/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 485/87
Nr 0152/96/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 486/87
Nr 0152/97/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 487/87
Nr 0152/98/2005 z dnia 14.07.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż udziału wynoszącego 1/16 części w działce stanowiącej drogę dojazdową-dz. Nr 444/93
Nr 0152/99/05 z dnia 1.07.2005 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krupski Młyn
Nr 0152/100/05 z dnia 20.07.2005 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 0152/45/05 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 27 czerwca
Nr 0152/101/05 z dnia 19.07.2005 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/102/05 z dnia 20.07.2005 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok
Nr 0152/103/2005 z dnia 19.08.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu i terminu zamówienia na - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Potępie wraz z termorenowacją
Nr 0152/104/2005 z dnia 19.08.2005 roku w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji do udzielenia zamówienia z wolnej ręki na: Modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Potępie wraz z termorenowacją
Nr 0152/105/05 z dnia 31.08.2005 roku w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krupski Młyn na I półrocze 2005 roku
Nr 0152/106/05 z dnia 31.08.2005 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok
Nr 0152/107/05 z dnia 31.08.2005 roku w sprawie: składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP
Nr 0152/108/2005 z dnia 31.08.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 456/93
Nr 0152/109/2005 z dnia12.09.2005 roku w sprawie ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie przy ulicy Tarnogórskiej 12
Nr 0152/110/2005 z dnia 12.09.2005 roku w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Potępie
Nr 0152/111/2005 z dnia 12.09.2005 roku w sprawie ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Utwardzenie ulicy Stawowej w Potępie oraz wykonanie remontu nawierzchni ulic gminnych w Gminie Krupski Młyn
Nr 0152/112/2005 z dnia 12.09.2005 roku w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Utwardzenie ulicy Stawowej w Potępie oraz wykonanie remontu nawierzchni ulic gminnych
NR 0152/113/05 z dnia 12.09.2005 roku w sprawie powołania komisji do wybrakowania i przeklasyfikowania sprzętu obrony cywilnej.
Nr 0152/114/05 z dnia 14.09.2005 roku w sprawie : rozpatrzenia wniosku p.Henryka Danch dotyczącego pokrycia kosztów dowozu dziecka, Klaudii Danch do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach
Nr 0152/115/05 z dnia 14.09.2005 roku w sprawie: składu obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta RP
Nr 0152/116/05 z dnia 30.10.2005 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok
Nr 0152/117/05 z dnia 30.09.2005 r.w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/118/05 z dnia 25.10.2005 roku w sprawie: dnia wolnego od pracy w dniu 31.10.2005 roku
Nr 0152/119/05 z dnia 28.11.2005 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok
Nr 0152/120/05 z dnia 2.11.2005 roku w sprawie ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Remont Domu Spotkań
Nr 0152/123/05 z dnia 15.11.2005 roku w sprawie ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Wykonanie robót geodezyjnych na terenie gminy Krupski Młyn w latach 2006-2008
Nr 0152/121/05 z dnia 2.11.2005 roku w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Remont Domu Spotkań
Nr 0152/124/05 z dnia 15.11.2005 roku w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Wykonanie robót geodezyjnych na terenie gminy Krupski Młyn
Nr 0152/125/05 z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok w wyniku dokonania zmian w dotacjach celowych przekazanych z budżetu państwa oraz przeniesień w planie wydatków na zadania własne
Nr 0152/126/05 z dnia 28.11.2005 roku w sprawie: ustalenia trybu, terminu przetargu i powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę Nr 259/26
Nr 0152/127/2005 z dnia 29.11.2005 roku w sprawie: zmiany wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej przy ul. Sienkiewicza 2 w Krupskim Młynie
Nr 0152/128/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia trybu i terminu zamówienia p.n.: Eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Ziętku i Potępie
Nr 0152/129/2005 z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia pn.: Eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną
Nr 0152/130/05 z dnia 01.12.2005 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 0119/71/98 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 31.12.1998 roku
Nr 0152/131/05 z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie: wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/132/05 z dnia 05.12.2005 roku w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników GOK oraz GBP w Krupskim Młynie
Nr 0152/133/2005 z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia trybu i terminu przetargu nieograniczonego p.n.: Usuwanie stałych odpadów komunalnych z gminnych zasobów mieszkaniowych połączone z wywozem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Nr 0152/134/2005 z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na: Usuwanie stałych odpadów komunalnych z gminnych zasobów mieszkaniowych
Nr 0152/135/05 z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok w wyniku dokonania zmian w dotacjach celowych przekazanych z budżetu państwa oraz przeniesień w planie wydatków na zadania własne
Nr 0152/137/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia trybu i terminu zamówienia p.n.: Eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Ziętku i Potępie
Nr 0152/138/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie: nadania regulaminu pracy komisji i powołania członków komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia pn.: Eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnej
Nr 0152/139/05 z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty z tytułu utrzymania czystości w częściach wspólnych budynków komunalnych
Nr 0152/140/05 z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie: dni wolnych od pracy w 2006 roku
Nr 0152/141/05 z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Krupski Młyn
Nr 0152/142/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie: powoływania komisji otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2006
Nr 0152/143/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie: powoływania komisji otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006
Nr 0152/144/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok w wyniku dokonania przeniesień w planie wydatków na zadania własne
Nr 0152/145/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej
Nr 0152/146/2005 z dnia 29.12.2005 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki czynszu za lokale socjalne
Nr 0152/147/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 01521/4/2000 Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 3 kwietnia 2000 roku
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2006-10-06 13:46:42 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-10-06 13:46:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-06-26 09:23:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-06-26 09:21:53 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-04-27 09:52:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-04-27 09:47:30 Marzena Stasz

Zmiana nazwy załącznika

2006-04-27 09:45:24 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-02-28 10:58:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-02-28 10:56:52 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-02-28 10:55:31 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-02-28 10:53:41 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-02-28 10:52:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-02-22 09:40:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-02-22 09:38:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-02-22 09:32:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-02-22 09:25:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-02-21 10:06:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-02-02 08:21:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-01-17 09:35:00 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-01-17 09:34:48 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-01-17 09:24:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-01-17 09:17:51 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-01-17 09:10:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-01-09 08:57:16 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2006-01-09 08:56:20 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2006-01-05 09:27:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-12-30 11:11:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-12-30 11:10:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-12-30 11:09:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-12-30 11:00:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-12-30 10:59:03 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2005-12-30 10:57:52 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-12-30 10:56:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-12-30 10:53:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-12-30 10:50:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-12-30 10:45:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-12-30 09:16:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-12-19 10:29:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-12-19 09:02:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-12-14 09:07:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-12-14 08:15:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-12-06 11:09:54 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-12-05 08:13:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-12-02 08:49:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-12-02 08:47:29 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2005-12-02 08:46:12 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-12-02 08:43:58 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2005-12-02 08:42:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-12-02 08:41:07 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2005-12-02 08:40:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-12-02 08:37:07 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2005-12-02 08:36:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-12-02 08:34:18 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2005-12-02 08:33:03 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-12-02 08:31:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-12-02 08:22:03 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2005-12-02 08:21:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-12-01 09:30:14 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2005-12-01 09:22:09 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2005-12-01 09:19:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-12-01 09:18:19 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2005-12-01 09:17:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-29 10:47:40 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-24 08:14:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-23 09:34:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-23 09:32:53 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2005-11-23 09:32:09 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-23 08:02:11 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-21 09:49:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-21 09:40:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-21 09:38:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-21 09:21:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-21 09:19:15 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2005-11-21 09:17:56 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-21 09:10:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-21 09:03:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-21 09:00:42 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-21 08:33:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-21 08:28:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-21 08:27:17 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2005-11-21 08:18:57 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-21 08:15:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-21 07:40:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-21 07:39:41 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2005-11-18 10:12:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-18 08:21:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-18 08:20:07 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2005-11-18 08:16:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-18 08:12:24 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-18 08:05:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-18 08:01:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-18 07:52:59 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-18 07:47:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-18 07:27:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-18 07:22:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-17 10:24:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-17 10:17:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-17 10:16:21 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2005-11-17 10:14:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-17 10:05:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-17 10:01:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-17 09:31:08 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-17 09:20:27 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-17 09:14:06 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-17 09:09:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-17 08:52:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-17 08:46:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-16 09:29:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-16 09:24:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-16 09:19:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-16 09:12:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-16 09:04:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-16 08:58:33 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2005-11-16 08:56:47 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-16 08:49:22 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-16 08:39:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-16 08:29:15 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-14 09:00:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-14 08:52:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-10 10:04:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-10 10:00:12 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2005-11-10 09:59:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-10 09:57:41 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-10 09:51:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-10 09:44:55 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-10 09:16:53 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-10 09:10:50 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-10 08:50:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-10 08:43:35 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-10 08:34:17 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-10 08:20:07 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-10 08:19:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-10 08:13:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-09 09:40:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-09 09:36:21 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-09 09:31:58 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-09 09:14:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-09 09:09:44 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-09 09:01:29 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-09 08:57:04 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-09 08:51:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-09 07:51:49 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-09 07:48:25 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-09 07:45:14 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-09 07:39:30 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-08 12:00:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-08 11:57:58 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2005-11-08 11:57:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-08 11:20:36 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-08 11:14:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-08 10:45:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-08 10:43:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-08 10:40:23 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-08 10:28:28 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-08 10:24:32 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-08 10:21:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-08 10:18:46 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-07 09:07:33 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-07 09:04:50 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2005-11-07 08:58:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-07 08:54:13 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-07 08:51:45 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-07 08:50:01 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-07 08:48:26 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-07 08:47:36 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2005-11-07 08:46:51 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-07 08:42:34 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2005-11-07 08:42:19 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-07 08:34:47 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2005-11-07 08:34:29 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2005-11-07 08:27:20 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-07 08:13:18 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-11-07 07:43:08 Marzena Stasz

Usunięcie załącznika

2005-11-05 08:44:34 Marzena Stasz

Dodanie załącznika

2005-06-09 10:04:55 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-06-09 10:04:32 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-06-09 10:04:09 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-06-09 10:03:35 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-06-09 10:03:01 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-06-09 09:28:02 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-06-09 09:27:48 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-06-09 09:27:32 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-06-09 09:27:13 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-06-09 09:26:55 Michał Herman

Zmiana nazwy załącznika

2005-06-09 09:26:40 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-06-06 12:50:29 Michał Herman

Zmiana nazwy załącznika

2005-06-06 12:49:12 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-06-06 12:47:03 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-06-06 12:44:53 Michał Herman

Zmiana nazwy załącznika

2005-06-06 12:44:06 Michał Herman

Zmiana nazwy załącznika

2005-06-06 12:43:45 Michał Herman

Zmiana nazwy załącznika

2005-06-06 12:42:49 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-06-06 12:42:33 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-06-06 12:42:18 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-05-24 14:25:58 Michał Herman

Zmiana nazwy załącznika

2005-05-24 13:58:32 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-05-24 13:58:19 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-05-24 13:54:58 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-05-24 13:54:35 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-05-24 13:53:49 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-05-24 13:53:31 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-05-24 13:53:09 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-04-28 08:47:08 Michał Herman

Zmiana nazwy załącznika

2005-04-28 08:46:35 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-04-27 11:13:13 Michał Herman

Zmiana nazwy załącznika

2005-04-27 11:12:17 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-04-25 08:15:39 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-04-25 08:15:28 Michał Herman

Usunięcie załącznika

2005-04-25 08:15:24 Michał Herman

Zmiana nazwy załącznika

2005-04-25 08:14:59 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-04-13 11:28:38 Michał Herman

Zmiana nazwy załącznika

2005-04-13 11:28:34 Michał Herman

Zmiana nazwy załącznika

2005-04-13 11:28:30 Michał Herman

Zmiana nazwy załącznika

2005-04-13 11:27:12 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-04-13 11:26:41 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-04-13 11:26:27 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-04-13 11:26:10 Michał Herman

Zmiana nazwy załącznika

2005-04-13 11:26:06 Michał Herman

Zmiana nazwy załącznika

2005-04-13 11:25:57 Michał Herman

Zmiana nazwy załącznika

2005-04-13 11:25:54 Michał Herman

Zmiana nazwy załącznika

2005-04-13 11:25:50 Michał Herman

Zmiana nazwy załącznika

2005-04-13 11:25:34 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-04-13 11:25:06 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-04-05 13:13:20 Michał Herman

Zmiana nazwy załącznika

2005-04-05 13:13:10 Michał Herman

Zmiana nazwy załącznika

2005-04-05 13:13:01 Michał Herman

Zmiana nazwy załącznika

2005-04-05 13:12:49 Michał Herman

Zmiana nazwy załącznika

2005-04-05 13:12:37 Michał Herman

Zmiana nazwy załącznika

2005-04-05 10:12:44 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-04-05 10:11:10 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-04-05 10:09:52 Michał Herman

Zmiana nazwy załącznika

2005-04-05 10:09:28 Michał Herman

Zmiana nazwy załącznika

2005-04-05 10:09:11 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-04-05 10:05:38 Michał Herman

Zmiana nazwy załącznika

2005-04-05 10:05:08 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-04-05 10:05:01 Michał Herman

Usunięcie załącznika

2005-04-05 10:04:16 Michał Herman

Zmiana nazwy załącznika

2005-04-05 10:03:08 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-04-05 10:00:55 Michał Herman

Dodanie załącznika

2005-01-03 14:15:34 Lilianna Dędek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

146962

Podmiot udostępniający informację

Gmina Krupski Młyn

Czas wytworzenia informacji

2005-01-03 14:15:34

Osoba wytwarzająca informację

Czas publikacji

2005-01-03 14:15:34

Osoba wprowadzająca informację

Lilianna Dędek